نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو
خواب سلیمان را دیدم!

خواب سلیمان را دیدم!

نوید شاهد - «نزديک اذان بود كه نامه اي از مراغه آمد . نامه را دست به دست به ما رسانده بودند . اهالي به...