نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

در مکتب خمینی

در مکتب خمینی

آیت الله خمینی علمای قم را به جلسه ای دعوت می کند و می گوید : «شروع کنیم به مخالفت و اعتراض. لا اقل اعتراض کنیم !» اعتراضات شروع می شود. خودشان تلگرافی می زنند به شاه؛ چنین قانونی مصلحت نیست در ایران اجرا شود.
می روم تا انتقام سیلی مادر بگیرم

می روم تا انتقام سیلی مادر بگیرم

دیروز در عاشورای سال 61 ، زینب بود و اسارت و ناله کودکان در دشتی پر از خون و بلا. کسی نبود که زینب را یاری کند. اینک عاشورای دیگری در زینبیه برپاست با این تفاوت که جوانان دلیری هستند تا از حرم زینب دفاع کنند و شعار کلنا عباسک یا زینب سردهند. جوانانی که جان را فدا می کنند و به امام روز عاشورا می پیوندند. گذری داریم بر زندگی پاسدار شهید سجاد طاهرنیا.
دانشجوي شهيده ليلا فتاحي؛ نماد مظلوميت و استقامت

دانشجوي شهيده ليلا فتاحي؛ نماد مظلوميت و استقامت

يكي از مصدومين شديد شيميايي شهر سردشت؛‌«ليلا فتاحي» بود. او در سن 15 سالگي در جريان بمباران شيميايي سردشت مصدوم شده و جانبازان 70 درصد بود و بدون همراه داشتن كپسول اكسيژن نمي توانست زندگي كند.
با مردم سردشت، بيست سال بعد از بمباران شيميايي

با مردم سردشت، بيست سال بعد از بمباران شيميايي

سردشت، سرزمين آدم هايي است كه روياهايشان را در روزهاي خوشِ قبل از تير ماه 1366 جا گذاشته اند.
گمشده ديرين...

گمشده ديرين...

آن جا سردشت بود.شهري كوچك و زيبا كه آسمان آبيش نقش زيبائي از زندگي و طبيعتش جلوه گاه درخشندگي خورشيد بود.مردم شهر در آن عصر زيباي تابستان به كار مشغول بودند و قهقهه هاي كودكان دركوچه پسكوچه هاي شهر پيچيده بود و تا اوج آسمان مي رفت.
خاطرات «فرخنده شافعي» جانباز 70 درصد شيميايي

خاطرات «فرخنده شافعي» جانباز 70 درصد شيميايي

از پنجره هواپيما را ديدم...وحشت كردم...هميشه هواپيماها كه مي آمدند بالاي سر شهر صدايشان شنيده مي شد...اما اين يكي اينقدر بي صدا بود كه هيچكس نفهميده بود.