نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

همگام با شهدا در پیاده روی اربعین

همگام با شهدا در پیاده روی اربعین

زیارت اربعین به نیابت از شهدا در راستای نایب زیاره بودن شهدای هر زائر حسینی در ایام اربعین .