نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

طاقت بیاور.../ برگزیده هشتمین کنگره شعر ایثار

طاقت بیاور.../ برگزیده هشتمین کنگره شعر ایثار

نویدشاهد: شعر «فرهنگ ایثار و شهادت» اثر «علی سلیمانی» از برگزیدگان هشتمین کنگره بین المللی شعر ایثار در گروه «شعر کلاسیک» است. این کنگره در استان فارس برگزار شده بود. در ادامه اثر منتخب کنگره ملی شعر ایثار را با هم می‌خوانیم.
امدادگران غّزه/ برگزیده هشتمین کنگره شعر ایثار

امدادگران غّزه/ برگزیده هشتمین کنگره شعر ایثار

نوید شاهد: شعر «امدادگران غزه» اثر «حامد فلاحی زاده» از برگزیدگان هشتمین کنگره بین المللی شعر ایثار در گروه «منظومه» است. این کنگره در استان فارس برگزار شده بود. در ادامه اثر منتخب کنگره ملی شعر ایثار را با هم می‌خوانیم.
فرهنگ ایثار و شهادت/  برگزیده هشتمین کنگره شعر ایثار

فرهنگ ایثار و شهادت/ برگزیده هشتمین کنگره شعر ایثار

نویدشاهد: شعر «فرهنگ ایثار و شهادت» اثر «مصطفی تبریزی» از برگزیدگان هشتمین کنگره بین المللی شعر ایثار در گروه «شعر کلاسیک» است. این کنگره در استان فارس برگزار شده بود. در ادامه اثر منتخب کنگره ملی شعر ایثار را با هم می‌خوانیم.