نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

بهشت کامران مومن است

بهشت کامران مومن است

شهید «علی اتحادی شــیروانه ده» خطاب به مادرش می‌نویسد: «مادرم! امیدوارم در نبودن من زیاد گریه و ناله نکنی چرا که تنها بهشت کامران مومن است.»
مادر جان! من امانت الهى بودم

مادر جان! من امانت الهى بودم

شهید «محســن عجبشیری» در بخشی از وصیتنامه‌ خطاب به مادرش گفته است:«مادر جان! بدان كه من امانت الهى بودم در دست‌تو و تو مأمور بودى كه مرا تربيت كنى و محفوظم باشى و توسط من خدا تو را امتحان می‌کرد.»
شهادت راه عزت و سر بلندی است

شهادت راه عزت و سر بلندی است

شهید «علی اتحادی شــیروانه ده» در وصیت نامه‌اش می‌نویسد: «دریافته ام که هیچکس متعلق به این دنیای خاکی نیست و روزی از این دنیا رخت برخواهد بست پس راه شهادت را برگزیده و از شهادت هراسی بدل را ندهیم که راه شهادت عزت و سر بلندی است.»
هنگامه لبیک گویی به امر رهبر است

هنگامه لبیک گویی به امر رهبر است

شهید «اســماعیل دوســتان» در گزیده ای از وصیتنامه اش می‌نویسد: «مادرم کفنم را بیاورد بپوشم که موقع لبیک گویی به ندای رهبر است که خون من از خون علی اکبر و علی اصغر حسین و دیگر یارانش رنگین تر نیست.»
خواهرم! با حفظ حجاب مريد زينب باش

خواهرم! با حفظ حجاب مريد زينب باش

شهید «محســن عجبشیری» در بخشی از وصیتنامه‌ خطاب به خواهر و برادرانش گفته است: «خواهرم! حجابت را حافظ باش و منافقين را به لرزه درآور و این‌چنین باش تا مريد زينب باشى.»