نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اولين نبرد بزرگ در سال اول جنگ

اولين نبرد بزرگ در سال اول جنگ، عمليات دزفول نام گرفت. اين عمليات در 23 مهر ماه سال 1359 توسط ارتش در منطقه نادري دزفول صورت گرفت .